کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید ( ایران خودرو )

سامانه ثبت بیمه نامه آنلاین

شخص ثالث

بدنه

آتش سوزی منازل مسکونی

مسئولیت

یادآوری تاریخ بیمه نامه

دﯾﮕﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ‌ﻧﺎﻣﻪ رو ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﯽ‌ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯿﻪ ﯾﺎدآور رو ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﺖ ﺗﻤﻮم ﺷﻪ ﺑﻬﺖ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ.

01:12

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور دیگر نگران فراموش کردن موعد تمدید بیمه خود نباشید.